Obowiązek informacyjny Park Sosnowy Becher

Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Sosnowy Becher Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: Al. IX Wieków Kielc 6/37, 25-516 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000698094, NIP: 959-199-62-94, REGON: 368437737 telefon: 41 362 69 41, zwana dalej „Spółką”.
 2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
  • przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Becher i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • w celu wykonania i na podstawie umowy deweloperskiej lub umowy ustanowienia samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego i umowy sprzedaży tego lokalu, gdy ją zawarliśmy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu założenia konta powierniczego nabywcy lokalu, w celu wstawiania stosownych dokumentów finansowych i dokonywania obowiązkowych rozliczeń podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • w celu przekazania Pani/Pana danych zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, której Pan/Pani jest członkiem, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  • realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy Becher lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące spółek z Grupy Becher oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne na stronie internetowej Spółki becher.pl lub w siedzibie Spółki: Al. IX Wieków Kielc 6/37 25-516 Kielce. 

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
  • podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
  • podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
  • podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • spółkom z Grupy Becher i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Spółki becher.pl lub w siedzibie Spółki: Al. IX Wieków Kielc 6/37 25-516 Kielce. 

 1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku
   z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
   w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
   i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Becher i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/404/224
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy Becher prosimy o kontakt z Spółką.